OFERTA PRAWO CYWILNE:
NINIEJSZY DZIAŁ ZAWIERA KOMPLEKSOWE PROWADZENIE SPRAW M. IN.:
- O ZAPŁATĘ;
 • SPADKOWYCH, w tym m.in. sprawy o:
   • o zachowek,
   • stwierdzenie nabycia spadku,
   • przyjęcie spadku,
   • dział spadku,
   • unieważnienie testamentu,
   • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO, w tym m.in. sprawy o:
   • zniesienie współwłasności,
   • zasiedzenie,
   • ochronę posiadania,
   • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
   • ustanowienie służebności gruntowej, przesyłu, drogi koniecznej,
 • O ODSZKODOWANIE ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE;
 
OFERTA PRAWO RODZINNE:
ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ OBEJMUJE KOMPLEKSOWE PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO:
- o rozwód;
- separację;
- podział majątku wspólnego;
- unieważnienie małżeństwa;
- regulację stosunków między rodzicami i dzieĆmi;
- o alimenty;
- zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa czy macierzyństwa;
- uprowadzenia dziecka;
 
OFERTA PRAWO GOSPODARCZE:
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO OBEJMUJE M.IN.:
 • kompleksową obsługę przedsiębiorców na zasadzie stałej lub doraźnej współpracy,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami w postępowaniach gospodarczych,
 • rejestrację spółek oraz zmian w rejestrze przedsiębiorców,
 • przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidację spółek,
 • obsługę organów spółek handlowych itp.
 
Oferta Prawo Medyczne:
Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych o błąd w sztuce medycznej,
 • obronę w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce medycznej,
 • zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce medycznej,
 • konsultacje w sprawach prywatnych opinii.
Kancelaria współpracuje z wybitnymi specjalistami medycyny, m.in. takich dziedzin jak laryngologia, onkologia laryngologiczna, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowa, ginekologia, onkologia ginekologiczna, ortopedia, psychiatria, dermatologia.

OFERTA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKIEROWANA JEST ZARÓWNO DO WYKONAWCÓW JAK I ZAMAWIAJĄCYCH:
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBEJMUJE M.IN.:
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i jej weryfikacja,
 • stałe wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu;
 • przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowanie lub opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
- konsultacje w zakresie procedur przetargowych
- sporządzanie odwołań i skarg;
 • reprezentacja na rozprawach;
 
OFERTA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
- sporządzanie wezwań i kierowanie ich do dłużników;
- reprezentowanie interesów wierzycieli w negocjacjach z dłużnikami;
- inicjowanie oraz prowadzenie postępowań sądowych;
- wszczęcie oraz nadzorowanie postępowań egzekucyjnych;
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
 
OFERTA PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG Z ZAKRESU PRAWA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OBEJMUJE M.IN. PROWADZENIE SPRAW DOTYCZĄCYCH:
ustalenia istnienia stosunku pracy,
przywrócenia do pracy;
roszczenia z innych stosunków prawnych,
odszkodowania za wypadek przy pracy;
odszkodowania za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę;
odwołania od decyzji organów rentowych – ZUS, KRUS.
 
OFERTA PRAWO LOTNICZE:
- reprezentowanie interesów pasażerów w sporach z przewoźnikami, w szczególności:
- w zakresie odwołania lub opóźnienia lotu,
- odmowy przyjęcia na pokład,
- zagubienia/zniszczenia bagażu;
- reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowania za wypadki lotnicze;
- reprezentowanie Klientów w zakresie uzyskania:
- koncesji, zezwoleń, upoważnień na wykonywanie przewozu lotniczego;
- zezwoleń na zarządzanie lotniskiem;
- zezwoleń na świadczenie usług obsługi naziemnej.
 OFERTA PRAWO KARNE:
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG OBEJMUJE CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO, KARNEGO-GOSPODARCZEGO, KARNEGO SKARBOWEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO, PRAWA WYKROCZEŃ W POSTACI:
- obrony podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego;
- obrony oskarżonego na etapie postępowania sądowego we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym;
- pomocy prawnej na etapie zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania;
- reprezentowanie interesów pokrzywdzonego;
- reprezentowanie interesów oskarżyciela posiłkowego;
- obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym;
- obrona obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym;
- sporządzanie pism procesowych, m. in. apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków itp.