Kto może domagać się alimentów?
W najszerszym zakresie alimenty należą się dzieciom. Ponadto rodzice, dziadkowie, wnukowie, rodzeństwo oraz dzieci, które są w stanie utrzymać się samodzielnie mogą uzyskać alimenty, gdy wykażą iż są w niedostatku.

 

 

Alimenty należą się także:
  • matce pozamałżeńskiego dziecka od ojca dziecka, w wysokości kosztów 3 miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu, niezależnie od faktu, czy znajduje się w niedostatku,
  • rozwiedzionemu małżonkowi, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego rozwodu i znajduje się w niedostatku,
  • osobie przysposobionej,
  • pasierbowi w stosunku do ojczyma lub macochy i ojczymowi lub macosze w stosunku do pasierba - jeśli odpowiadać będzie to zasadom współżycia społecznego.

 

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny?
W najszerszym zakresie na rodzicach względem dzieci.
Z kolei uprawniony, który znalazł się w niedostatku może żądać alimentów w pierwszej kolejności od dzieci, wnuków oraz dalszych zstępnych. Jeśli brak jest zobowiązanych osób z pierwszej grupy, w dalszej kolejności o niezbędne środki można ubiegać się od swoich rodziców, dziadków oraz dalszych wstępnych. Ostatnią obowiązaną do zapłaty alimentów grupą jest rodzeństwo.

 

 

Czy obowiązek alimentacyjny przechodzi na spadkobierców zobowiązanego?
Nie.

 

 

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka?
Do momentu aż dziecko będzie w stanie się samodzielnie utrzyma, co nie zawsze wiąże się z osiągnięciem przez nie pełnoletniości.

 

 

Jakie są koszty sądowe dochodzenia roszczeń alimentacyjnych?
Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

 

 

Kiedy jeszcze strona jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych?
Strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów. W orzecznictwie przyjmuje się również, że zwolenienie dotyczy także strony pozwanej w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego/ uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

 

 

Jak dochodzić alimentów od rodzica przebywającego za granicą?
Co do zasady, po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty w Polsce uprawniony może egzekwować zasądzone alimenty na podstawie Konwencji Nowojorskiej bądź na podstawie Rozporządzenia Rady (WE), jeśli egzekucja odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

 

 

Kto ma prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
Do świadczenia z Funduszu ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

 

Komu grozi odpowiedzialność karna za uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów?
Temu, kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Przestępstwo niealimentacji zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

Jak ścigane jest przestępstwo niealimentacji?
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.