Kiedy można podzielić majątek?
Po orzeczeniu rozwodu, separacji, zawarciu umowy o ustanowieniu rozdzielności lub po uzyskaniu wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową.

 

 

Co wchodzi do wspólnoty majątkowej?
Np. pobrana pensja z tytułu umowy o pracę, jak również z tytułu umów cywilnoprawnych, dochody z majątku wspólnego i z majątków osobistych małżonków (np. czynsz najmu pobierany za wynajem mieszkania, należącego do jednego z małżonków), środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

 

Co należy do majątku osobistego małżonków?
Przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej (także w drodze dziedziczenia, darowizny, zapisu), a także:
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
  • majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (nie ma znaczenia kiedy zostały nabyte),
  • prawa niezbywalne (np. służebność osobista, prawo dożywocia),
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne,
  • co do zasady również przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

 

 

Co podlega rozliczeniu przy podziale majątku?
Rozliczeniu podlega zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny oraz zwrot wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków.

 

 

O czym może orzec sąd w sprawie o podział majątku?
Przedmiotem postępowania o podział majątku może byĆ:
podział masy majątkowej (majątku wspólnego) pomiędzy małżonków lub ich następców prawnych, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zwrot wydatków i nakładów poczynionych przez jednego z małżonków ze swego majątku osobistego na majątek wspólny, zwrot wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków zaspokojonego z majątku wspólnego, nieważność umowy majątkowej małżeńskiej.
O żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji!
Wobec "odpowiedniego" stosowania przepisów o współwłasności, przedmiotem postępowania o podział majątku może być również: prawo żądania zniesienia współwłasności, a także wzajemne rozliczenie z tytułu posiadania rzeczy.