Po jakim czasie od zawarcia związku małżeńskiego można wnieść pozew o rozwód?
W zasadzie w każdym czasie, jednak sąd orzeknie o rozwodzie o ile pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Czy mimo udowodnienia przez stronę trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może nie orzec rozwodu?
Tak, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli:
miałoby ucierpieć na tym dobro małoletniego dziecka,
jeżeli rozwÓd byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia.

 

 

Jakie orzeczenia rozwodowe może wydać sąd?
Rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem winy (wina po stronie jednego małżonka lub po stronie obojga).

 

 

Co daje orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka?
W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka, oprócz spodziewanej satysfakcji lub też poczucia sprawiedliwości, jeśli wskutek rozwodu nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji materialnej  małżonka niewinnego, to na jego wniosek sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia jest obowiązany  przyczyniać się w odpowiednim stopniu do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

 

 

Czym jest niedostatek?
Niedostatek jest to stan, w którym osoba uprawniona nie może własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb i nie posiada własnych środków finansowych (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, inne świadczenia) oraz nie uzyskuje dochodów z własnego majątku.
W niedostatku jest również osoba, która nie może w pełni zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

 

 

Czy można uzyskać alimenty od byłego małżonka, gdy sąd nie orzekł o winie?
Tak, jeśli żądający alimentów były małżonek jest w niedostatku i nie zawarł nowego związku małżeńskiego.

 

 

Kiedy można domagać się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka?
Jako zawinioną przyczynę rozwodu można przykładowo podaĆ:
alkoholizm, niewierność, zaniedbywanie rodziny, zaniedbywanie współmałżonka, agresję.

 

 

O czym sąd jeszcze orzeka w wyroku rozwodowym?
Z urzędu sąd orzeka jeszcze o władzy rodzicielskiej, alimentach dla dziecka, sposobie korzystania z mieszkania. Na żądanie jednego z małżonków sąd orzeka również o eksmisji małżonka, alimentach dla małżonka, podziale majątku wspólnego (jeśli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu). Na zgodny wniosek stron sąd, pod pewnymi warunkami, może orzec o podziale mieszkania.

 

 

Czym różni się separacja od rozwodu?
Przesłanką orzeczenia separacji jest wykazanie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Nie trzeba udowadnia, że rozkład pożycia jest trwały, jak w przypadku rozwodu.
Po orzeczeniu separacji nie można wrócić do swojego nazwiska, zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

 

 

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu a jakie separacji?
W obydwu przypadkach powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Małżonkowie po sobie nie dziedziczą, chyba że na podstawie testamentu. Okres płacenia alimentów drugiemu małżonkowi po orzeczeniu separacji jet nieograniczony, natomiast po rozwodzie, w pewnych przypadkach, jest ograniczony do lat 5.