Komu przysługuje prawo do zachowku?
  • zstępnym spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
  • małżonkowi spadkodawcy;
  • rodzicom spadkodawcy.
Z prawa do zachowku wypływają określone uprawnienia. Najważniejszym jest możliwość wystąpienia z roszczeniem o zapłatę określonej kwoty potrzebnej do pokrycia lub uzupełnienia zachowku.

 

 

Kiedy można wystąpić z roszczeniem o zachowek?
Roszczenia uprawnionego do zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

 

 

Czy można odziedziczyć roszczenie o zachowek?
Tak, ale tylko wtedy gdy spadkobierca osoby uprawnionej do zachowku należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

 

 

Kiedy można wystąpić z wnioskiem o dział spadku?
Prawo do złożenia wniosku o dział spadku nie jest ograniczone żadnym terminem.

 

 

Czym grozi niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie?
W dniu 18.10.2015 r. nastąpiła istotna zmiana w odpowiedzialności za długi spadkowe, bowiem dla wszystkich spadków otwartych w tym dniu lub później brak oświadczenia spadkobiercy o sposobie przyjęcia bądź odrzuceniu spadku jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak przed nowelizacją wprost. Przed zmianą w przepisach, brak oświadczenia spadkobiercy w ściśle określonym przez ustawę terminie równał się nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe zarówno mieniem spadkowym, jak i mieniem własnym. Natomiast obecnie bierność spadkobiercy wiążę się z jego odpowiedzialnością za ewentualne długi spadkowe jedynie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

 

 

Czym jest zapis windykacyjny?
Jest to rozrządzenie testamentowe, sporządzone w formie aktu notarialnego, za pomocą którego, spadkodawca postanawia, że określona osoba nabywa konkretny przedmiot należący do spadkodawcy z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Przed wprowadzeniem tej instytucji (weszła w życie w dniu 23.10.2011 r.), rozporządzenie konkretnym składnikiem majątku w testamencie było bezskuteczne, bowiem (w dużym uproszczeniu) spadkobiercy i tak nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku. Można było jedynie, przez zapis zwykły, zobowiązać spadkobierców do wydania danej rzeczy wskazanej przez spadkodawcę osobie - bez skutku rzeczowego.

 

 

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?
Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
  • rzecz oznaczona co do tożsamości;
  • zbywalne prawo majątkowe;
  • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

 

 

Jak sporządzić testament?
Własnoręcznie albo u notariusza w formie aktu notarialnego.

 

 

Jakie elementy powinien zawierać testament własnoręczny, aby był ważny?
Należy go sporządzić w całości pismem ręcznym, opatrzyć datą oraz podpisem. Wyjątkowo brak daty na testamencie własnoręcznym nie musi powodować jego nieważności, o ile nie wywołuje ściśle opisanych w ustawie wątpliwości.