Który sąd jest właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy?
Właściwy jest sąd wskazany przez strony w umowie. Jeśli strony tego nie określiły, to właściwym jest sąd miejsca zamieszkania/ siedziby pozwanego.

 

 

Jakie klauzule, dotyczące sposobu rozwiązywania sporów powstałych w związku z nienależytym wykonaniem umowy/ niewykonaniem umowy, mogą zawrzeć strony w kontrakcie?
Strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, uwzględnić udział mediatora, zdecydować się na rozpoznanie sporu przez sąd powszechny w postępowaniu pojednawczym, ustalić właściwość miejscową sądu powszechnego rozpoznającego spór.

 

 

Dlaczego warto wprowadzić do umowy klauzulę, iż wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności?
Dla zabezpieczenia swoich interesów, gdyby np. doszło do sporu na tle wykonywania umowy.

 

 

Czemu służy preambuła?
Przeważnie określeniu intencji umawiających się stron oraz nazwaniu interesów, które skłoniły je do zawarcia umowy.

 

 

Jakie klauzule wzmacniają pozycję strony umowy?
Można tu wymienić np. zastrzeżenie odsetek na wypadek opóźnienia się przez kontrahenta ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, zastrzeżenie kar umownych, a także zadatek, zaliczkę i odstępne.

 

 

Czym jest zaliczka, zadatek i odstępne?
Zaliczka jest przedpłatą, natomiast zadatek pełni także funkcję odszkodowawczą na wypadek niewykonania umowy przez jedną ze stron (można go zatrzyma, a jeśli się go dało żądać sumy dwukrotnie wyższej.
Strony podpisujące umowę mogą zastrzec prawo odstąpienia od niej za zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej - tzw. odstępnego.

 

 

Jakie klauzule zabezpieczają należyte wykonanie zobowiązania przez kontrahenta?
Można tu np. wymienić hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie za zabezpieczenie, gwarancję bankową/ ubezpieczeniową, poręczenie, weksel, akt notarialny zawierający oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu.

 

 

Co mogą określać klauzule wekslowe?
Klauzule wekslowe mogą dotyczyć m.in. sposobu uzupełnienia treści weksla in blanco, sposobu postępowania z wekslem wystawionym na zabezpieczenie, zasad postępowania z wekslem po wykonaniu zobowiązania, które weksel zabezpiecza np. przez sprecyzowanie obowiązku odebrania weksla przez wystawcę.