Gdzie publikowane są ogłoszenia o zamówieniach?
W Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający zobligowany jest jednocześnie do zamieszczenia stosownych informacji w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zmianie ogłoszenia o zamówieniu, wyborze oferty najkorzystniejszej, wszczęciu postępowania w trybie konkursu).
Siedzibą zamawiającego jest budynek, w którym zamawiający prowadzi swoją działalność, a miejscem powszechnie dostępnym w tej siedzibie - jest miejsce, do którego osoby nie będące pracownikami zamawiającego mają swobodny dostęp, tj. bez przepustek, pozwoleń, haseł dostępu.

 

 

Co to są progi unijne?
Progi unijne są to w kwoty, od których uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej rygorystycznej procedury i przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Określa je Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie wydawane jest co dwa lata. Obecne obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

 

 

Jaki jest próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)?
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp: ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

Ile trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
Minimalna długość trwania postępowania o wartości powyżej progów unijnych po nowelizacji to 35 dni, w miejsce dotychczasowych 40 dni. Termin liczony jest od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
To skrócenie terminu dotyczy jednak dopiero postępowań wszczętych od 18 października 2018 r. (oraz postępowań wszczętych przez centralnego zamawiającego od 18 kwietnia 2017 r.).

 

 

Jak należy liczyć terminy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
Terminy liczy się stosując przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. Nowelizacja PZP wprowadziła m.in. przepis szczególny, dotyczący sposobu liczenia terminu. Zgodnie z jego brzmieniem Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

 

Kiedy złożona przez wykonawcę oferta podlega odrzuceniu przez zamawiającego?
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. jest ona niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, np. gdy wykonawca składa dwie oferty;
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc nie spełnia wymagań zamawiającego. Nie dotyczy to jednak omyłek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji np. przez zaproponowanie przez wykonawcę 99-letniego okresu gwarancji naruszające art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn.zm.);
 4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (w przypadku zaistnienia wątpliwości zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego tę kwestię);
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego lub niezaproszonego do składania ofert (wykluczeniu podlega np. oferta złożona przez wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe);
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
 8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium (dokument wadium po terminie złożenia oferty nie podlega uzupełnieniu, zatem stwierdzenie wadliwości zabezpieczenia oferty wadium powoduje obowiązek odrzucenia oferty);
 10. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
 11. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (np. gdy oferta została podpisana przez osobę nieuprawnioną, co powinno wynikać z wpisu w odpowiednim rejestrze lub pełnomocnictwa).

 

 

Co kryje się pod wyrażeniem „rażąco niska cena lub koszt”?
Ustawa Prawo zamówień publicznych ani akty prawne UE nie zawierają definicji ceny (ani kosztu) rażąco niskiej. Na przestrzeni lat definiowano ją w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinii wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Przyjmuje się, że cena rażąco niska jest ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów.